§ 1. Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego  dostępnego pod adresem www.sklep.gipset.pl

2.      Właścicielem Sklepu Internetowego https://sklep.gipset.pl  jest firma LKB SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu przy ul. Opawskiej 14/4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000612000 Kapitał zakładowy 5000,00 NIP: 7543117738, Regon: 364172302

3.      Klient może szybko i efektywnie skontaktować się ze Sprzedającym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: zamówienia@gipset.pl oraz telefonicznie dzwoniąc na numer +48 539 521 526 w godz. 8.00-16.00 w dni robocze. Adres do korespondencji        ul. Opawska 14/4, 47-400 Racibórz

§ 2. Definicje

1.      Właściciel Sklepu, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego https://sklep.gipset.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu.

2.      Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3.      Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).

4.      Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.      Sklep – Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.gipset.pl

6.      Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

7.      Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

8.      Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie rzeczy, śledzenie stanu realizacji zamówienia indywidualnego, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

9.      Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta. 

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1.      Właściciel Sklepu prowadzi wyłącznie sprzedaż rzeczy indywidualnych (produkowanych specjalnie wg wymiarów wybranych przez Klienta) za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://sklep.gipset.pl oraz świadczy usługę „Newsletter”.

2.      Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklep.gipset.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3.      Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych.

4.      Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

5.      Zamówienia indywidualne, w sposób określony w §. 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Klienta.

6.      Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie indywidualne po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

7.      Zamówienia indywidualne dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.

§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.      W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a.      Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

b.      Włączoną obsługę Java Script,

c.      Aktywny adres e-mail.

2.      Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce dotyczącej cookies.

§ 5. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną

1.      Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2.      Klient może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia indywidualnego.

3.      Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

4.      Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

5.      W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia konsument są to

a.      Imię i nazwisko,

b.      Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

c.      Numer telefonu.

6.      Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych rzeczy należy podać:

a.      Firma,

b.      Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c.      Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

d.      Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e.      Numer telefonu.

7.      Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

8.      Właściciel Sklepu może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.

9.      Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10.   Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia indywidulanego lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

11.   Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

12.   Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a.      cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b.      działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c.      otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d.      uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e.      Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f.       Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g.      podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywne uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

13.   Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 lit. g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych)

14.   Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

15.   Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Właściciela Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Właściciela.

16.   Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

17.   Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

§ 6. Warunki sprzedaży

1.      Właściciel Sklepu prowadzi wyłącznie sprzedaż rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb na stronach Sklepu Internetowego https://sklep.gipset.pl

2.      Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://sklep.gipset.pl są: Sprzedający oraz Klient.

3.      Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

a.      podać dane wymagane do realizacji zamówienia, tj. adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy

b.      zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

4.      Informacje o rzeczach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o rzeczach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych rzeczy prezentowanych na stronie Sklepu. Cena podana przy każdej rzeczy jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia indywidualnego na nią. Zmiana cen lub wycofanie rzeczy nie dotyczy zamówień indywidualnych przyjętych do realizacji.

6.      Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie indywidualnego zamówienia przez Klienta z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” oraz jego akceptacji przez Sprzedającego, potwierdzonym drogą mailową.

7.      Zamówienia indywidualne dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia indywidualne złożone w dni robocze po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

8.      Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu https://sklep.gipset.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny rzeczy nie zawierają kosztów przesyłki, które obciążają Klienta, i są podawane najpóźniej w chwili złożenia zamówienia.

9.      Ze względu na indywidualny charakter oraz produkcję wyłącznie pod zamówienie Klienta zmiany w zamówieniu indywidulanym będą możliwe wyłącznie za zgodą Sprzedającego, o ile rzeczy zamówione przez Klienta nie zostały jeszcze skierowane do realizacji. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu przekazania do realizacji) zmianę treści zamówienia indywidualnego.

10.   Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta.

11.   Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.

12.   Sprzedane rzeczy są dostarczane do Klienta firmą kurierską lub transportem dedykowanym.

§ 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży

1.      Ponieważ Właściciel Sklepu prowadzi wyłącznie sprzedaż rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta i służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w związku z tym do zawartej umowy mają zastosowania zapisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

c.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

d.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

e.      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

§ 8. Prawa i obowiązki stron

1.      Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy https://sklep.gipset.ploraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2.      Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3.      Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4.      Klient jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.

5.      Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

6.      Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§ 9. Odpowiedzialność

1.      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione z wyłącznej winy Kupującego w formularzu zamówienia indywidulanego lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka została źle zamówiona i nie dotarła do adresata.

§ 10. Płatności

1.      Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a.      Zgodnie z listą dostępnych płatności dla usługi iMoje ING Bank Śląski S.A.

b.      Przelewem bankowym na rachunek bankowy dla Klientów, którzy mają zawarte osobne umowy dotyczące sprzedaży z odroczonym terminem

2.      W przypadku płatności za pomocą usługi iMoje Klient oświadcza i zapoznał się z zasadami płatności oferowanymi przez Właściciela tej usługi i będzie się do nich stosował.

§ 11. Ochrona danych osobowych

1.      Szanujemy prywatność i dbamy o bezpieczeństwo zgodnie z RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem Pani/a danych osobowych jest LKB SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu przy ul. Opawskiej 14/4, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000612000 Kapitał zakładowy 5000,00 NIP: 7543117738, Regon: 364172302 , Tel (+48) 539 521 526

2.      Dane Klientów będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży a także realizacji obowiązków posprzedażowych. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub niezbędność danych dla wykonania umowy na rzecz Klienta.

3.      Dane mogą być udostępniane do podmiotów trzecich działających na rzecz lub w imieniu Sprzedającego, w tym głównego operatora systemu informatycznego oraz pomocniczych systemów informatycznych, firm kurierskich, pośredników płatności w przypadku wybrania tej formy zapłaty: iMoje oraz biuro księgowe Controlling-Online Sp. z o.o. w celu prawidłowej realizacji umowy oraz dalszych usług związanych z realizacją zamówienia indywidualnego.

4.      Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, maksymalnie 3 lata, a w celach fiskalnych, wynikających z przepisów podatkowych do 5 lat.

5.      Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.

6.      Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7.      Klient ma prawo do przenoszenia danych. (w szczególności historii transakcji).

8.      Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (fakturowanie) lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy a także realizacja obowiązków fiskalnych.

10.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisu Polityki Prywatności.

§ 12. Reklamacje

1.      Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego. 

2.      Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

a.      Imię i nazwisko,

b.      numer zamówienia indywidualnego,

c.      opis wady rzeczy,

d.      datę zakupu.

3.      Zastosowanie się do ust. 3 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji .

4.      Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: kontakt@gipset.pl. lub telefonicznie pod nr telefonu (+48) 539 521 526.

5.      Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

§ 13. Postanowienia końcowe

1.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustaw o prawach konsumenta.

2.      O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień indywidualnych złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia indywidualnego.

3.      Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez przesłanie na podany adres e-mail wydruku paragonu lub faktury VAT.

4.      Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.

5.      Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6.      Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2019 rok.

 

Gdy korzystasz z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce "Polityka prywatności".